Installatiematerialen en toebehoren voor HVAC, koeling, grootkeuken- en intralogistiek
HVAC
GASTRO

Algemene voorwaarden

Vooraf:

Door het plaatsen van een bestelling via de Linum website verklaart u uitdrukkelijk onze algemene voorwaarden gelezen te hebben en te aanvaarden.

Bij iedere bestelling wordt u gevraagd de voorwaarden te aanvaarden.

 

Prijzen :

alle prijzen vermeld op deze website zijn in Euro, exclusief geldende BTW, af hoofdmagazijn 8520 Kuurne (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld).

 

Facturatie Linum Europe vs. Fermod artikelen:

  • Linum artikelen worden gefactureerd door Linum Europe Nv (BE0424.584.935) voor België of Linum Europe BV (NL800742746B01) voor Nederland
  • Fermod artikelen worden steeds apart gefactureerd via Fermod NV (BE 0437.503.553) voor België of Fermod BV (NL 852159924B01) voor Nederland (Fermod artikelen zijn Fermostock rekken, Fermoflex tochtgordijnen, Fermatic rails en onderdelen, Fermod sluitingen, scharnieren en dichtingen).

 

Kleuren en afbeeldingen :

voor alle producten geldt dat een foto/afbeelding een lichte (kleur)afwijking kan vertonen t.o.v. de realiteit. Bij de minste twijfel of wanneer een 100% exacte kleur doorslaggevend is, raden wij aan eerst een testorder te plaatsen.

 

Documenten:

 

 

Algemene verkoopvoorwaarden

Linum Europe NV / Fermod NV / Prihoda NV - Geldig voor België, G.H. Luxemburg en export - Versie BE18

 

PDF op eenvoudig verzoek beschikbaar

 

1. Uitgezonderd aanbiedingen die uitdrukkelijk vast worden vernoemd zijn al onze aanbiedingen vrijblijvend. De bestellingen worden slechts geldig aanvaard door onze schriftelijke of elektronische bevestiging ofwel door het verzenden van de goederen.

 

2. Al onze prijzen zijn contante prijzen. De facturen zijn contant betaalbaar te Kuurne. Er wordt daar niet van afgeweken wanneer wij wissels op kopers trekken of effecten in betaling ontvangen. Bij strikt contante betaling, hetzij binnen de vijf werkdagen na levering, kan een korting afzonderlijk overeen te komen, worden toegestaan. De vervaldag moet geëerbiedigd worden, zelfs indien vervoer, levering, montage, het in dienst stellen of weghalen van de goederen vertraagd of onmogelijk gemaakt werden door redenen onafhankelijk van onze wil. Elk inhouden of verminderen van de betaling door onze klanten, wegens niet door ons erkende klachten, aanspraken of schuldvordering als tegenprestatie is onaanvaardbaar. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt het schuldsaldo verhoogd met de intrest overeenkomstig de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Wij volgen de Belgische wetgeving dewelke in lijn werd gebracht met de EU-richtlijn 2011/07/EU. Indien het krediet van de koper een minder gunstige positie aanneemt, behouden wij ons het recht voor zelfs na gedeeltelijke uitwerking van het contract, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering van de genomen verbintenissen te eisen. Ingeval de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, dit alles onverminderd de rechten van de verkoper op schadevergoedingen. De toegestane betalingstermijn is 30 dagen behoudens andersluidende overeenkomst toegestaan door de verkoper. Alle sommen niet betaald binnen een termijn van 30 dagen na de factuurdatum of binnen de andersluidende overeengekomen betalingstermijn, of bij gebreke hieraan, binnen de wettelijke betalingstermijn, brengen vanaf de daarop volgende dag, van rechtswege en zonder dat ingebrekestelling nodig is, een intrest op overeenkomstig de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, alsook zijn alle kosten inzake incasso, ingebrekestelling of kosten verbonden met de invordering ten laste van de koper. In geval van betalingsachterstand heeft de schuldeiser recht op een vergoeding voor redelijke schadeloosstelling. Deze vergoeding voor invorderingskosten bestaat enderzijds uit een vast bedrag van minstens 40 euro dat zonder aanmaning aan de schuldeiser verschuldigd is. Het protest van één geaccepteerde wisselbrief maakt alle andere wisselbrieven onmiddellijk opeisbaar. De toegepaste intrestvoet waarnaar hier in punt 2 verwezen wordt, is gelijk aan de officiële intrestvoet voor basisherfinancieringstransacties van de Europese Centrale Bank vermeerderd met acht procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt. De referentie-intrestvoet is de intrestvoet die door de Europese Centrale Bank wordt toegepast voor haar meest recente basisherfinancieringstransactie zoals gedefinieerd in directieve EU 2011/07/EU.

 

3. Clausule van eigendomsvoorbehoud. Het is wel zo te begrijpen dat de koopwaar en de geleverde goederen eigendom blijven van de verkoper tot aan de volledige betaling van de koopprijs en bijhorende kosten, dit in uitdrukkelijke afwijking van art. 1583 B.W.

 

4. Clausule van overdracht van schuldvordering. Ingeval de koper de aan de verkoper toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan de verkoper alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop, over. De door de koper betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop door ons.

 

5. Uitdrukkelijk ontbindend beding. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Deze ontbinding geeft aan onze firma het recht het bezit van de goederen terug te nemen conform art. 3 van deze verkoopsvoorwaarden, en dit zonder enige gerechtelijke vormvereiste. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

 

6. De opgegeven leveringstermijnen worden steeds in de mate van het mogelijke nageleefd, maar zijn echter niet bindend. De leveringstermijn is vermeld voor naleving onder voorbehoud van onvoorziene verhindering, zoals vertraging buiten onze wil vanwege de door ons vertegenwoordigde ondernemingen, stakingen, ongeval, oorlog, invoerverbod of ieder ander geval van overmacht die onze uitbating zou kunnen overkomen. Een vertraging in de aflevering geeft onze opdrachtgever niet het recht zich van de overeenkomst te ontdoen, noch de terugbetaling te eisen van de rechtstreekse schade veroorzaakt door die vertraging. Indien de klaarstaande goederen niet geleverd kunnen worden op de voorziene datum, voor een reden die ons niet ten laste gelegd kan worden, geschiedt het opslaan bij ons of bij derde op verantwoordelijkheid en risico van de opdrachtgever, die bovendien de daaraan verbonden kosten ten zijnen laste dient te nemen.

 

7. De gebruikte verpakking is voldoende om de verpakte zaken onder normale omstandigheden en met inachtneming van de nodige voorzichtigheid en eventuele instructies - die in dat geval worden gemeld op de verpakking of op de verzendnota - te laten reizen via het normale weg- of vrachtvervoer. Het hoort de opdrachtgever toe de levering te laten verzekeren tegen mogelijke schade. Bijzondere wensen in verband met verzending of verzekering moeten ons ten laatste vijf werkdagen vóór de voorziene verzendingsnota worden medegedeeld. Alle extra daardoor veroorzaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Alle zendingen reizen op verantwoordelijkheid en risico van de opdrachtgever. Opmerkingen in verband met transport moeten door de koper zonder verlet overgemaakt worden aan de vervoerder bij ontvangst van de goederen. Speciale of specifieke verpakking is nooit in de prijs inbegrepen. Zij worden afzonderlijk gefactureerd. De koper dient de geleverde goederen bij de levering na te zien. Enige aanmerkingen hieromtrent dienen, om geldig en ontvankelijk te zijn, schriftelijk overgemaakt te worden aan de verkoper ten laatste vijf werkdagen na de levering. De modaliteiten omtrent waarborg-terugzending en/of herstel dienen steeds tussen verkoper en koper supplementair en afzonderlijk per bestelling te worden overeengekomen. De verkoper zal buiten wat er afzonderlijk bepaald is in de waarborg tot geen enkele andere garantie of schadevergoeding gehouden zijn. Met name zal de verkoper niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding voor eventuele schade aan gebruikte goederen of voor verliezen verbonden aan de professionele activiteit van de koper of de personen waarvoor hij hoofde van art. 1384 BW aansprakelijk gesteld wordt.

 

8. Elke terugzending moet door ons voorafgaandelijk schriftelijk aangenomen worden en mag uitsluitend nieuwe, courante standaardproducten omvatten, nooit maatwerk. Elke terugzending van goederen moet franco geschieden binnen de 10 dagen na de oorspronkelijke levering. Het eventueel krediet dat voortvloeit uit deze terugzending zal berekend worden op basis van het gefactureerd bedrag, verminderd met de verschillende kosten van opslag, transport, behandeling, schoonmaak, het in mekaar zetten en uit mekaar nemen, enz. Deze aftrek zal in ieder geval een minimum van twintig procent van het gefactureerde bedrag bedragen. Het tegoed zal steeds in goederen omgezet worden.

 

9. De koper staat in voor de nakoming van alle wettelijke verplichtingen betreffende de inzameling, verwerking, valorisatie en verwijdering van elektrische en elektronische uitrusting, zoals bepaald in richtlijn 2002/96/EG van 27 januari 2003 alsook enige andere huidige of toekomstige wetgeving hieromtrent. De koper die in het bezit is van deze uitrusting zal als enige verantwoordelijke instaan voor de financiering van de inzameling, verwerking, valorisatie en verwijdering van de uitrusting die aan het einde van de gebruiksduur afval wordt. De koper moet het bewijs van naleving van deze verplichting voorleggen op verzoek van de verkoper. Als de koper deze verplichting niet naleeft, zal hij t.o.v. de verkoper aansprakelijk zijn voor alle schade die hieruit voortvloeit voor de verkoper. De koper zal de producent vrijwaren van en vergoeden voor alle schade, boetes en vorderingen die voor hem zouden voortvloeien uit de niet-naleving door de koper van voormelde verplichting.

 

10. De verkoper staat niet in voor de installatie van de goederen. Installatie door de koper gebeurt op de kosten en op verantwoordelijkheid van de koper. De koper dient de goederen aan te wenden overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden van het product, in het bijzonder voor wat de veiligheidsmaatregelen betreft. Enig defect of schade ingevolge een verkeerd gebruik of niet overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden dient dan ook van de verantwoordelijkheid van de verkoper uitgesloten te worden.

 

11. Wij respecteren de GDPR. Enkel de contactgegevens en factuurgegevens van de koper worden verwerkt. Persoonsgegevens zullen niet met derden worden gedeeld, andere dan onze verwerkers die ons bijstaan bij het leveren van onze diensten. Nieuwsbrieven of aanbiedingen worden onder het gerechtvaardigd belang verstuurd. Wij voorzien hiertoe de nodige veiligheidsmaatregelen. Meer informatie omtrent ons privacy beleid kan u terugvinden onder de disclaimer op deze website.

 

12. De overeenkomst en de geschillen die hieruit voortvloeien, zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd.

 

13. Afwijkingen van bovenstaande algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig door een schriftelijke overeenkomst. De koper zal zijn eigen verkoopsvoorwaarden niet zonder meer kunnen inroepen wanneer deze tegenstrijdig zijn met de onze. De voorwaarden die op de bestelbon zouden zijn gedrukt en die tegenstrijdig zouden zijn met onze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig wanneer ze door ons uitdrukkelijk werden erkend. Door het feit ons de bestelling over te maken, erkent de koper stilzwijgend het bovenstaande.

 

 

Algemene verkoopvoorwaarden

Linum Europe BV / Fermod BV - Geldig voor Nederland - Versie NL19

 

PDF op eenvoudig verzoek beschikbaar

 

ARTIKEL 1 : TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle - ook toekomstige - overeenkomsten in het kader waarvan onze onderneming, gevestigd te Ridderkerk hierna te noemen: ‘de verkoper’ onder welke titel dan ook zaken verkoopt en/of diensten onder welke titel dan ook, verricht, alsmede op in dat kader af te leggen verklaringen als offertes en orderbevestigingen. Deze algemene voorwaarden gelden ook indien de verkoper andere zaken dan hiervoor genoemd levert of enige andere prestatie verricht.

De wederpartij van de verkoper wordt hierna aangeduid als: ‘koper’. Op deze algemene voorwaarden kan door eenieder die door de verkoper in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld jegens de koper een beroep worden gedaan.Behoudens een afzonderlijke en separate overeenkomst tussen de verkoper en de koper zijn de inkoopvoorwaarden van koper nooit van toepassing, al zijn deze vermeld op bestelbon koper.

 

ARTIKEL 2 : TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST, TEKORTSCHIETEN DOOR KOPER EN INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

1. Tenzij anders gemeld zijn alle offertes van de verkoper vrijblijvend. De verkoper heeft het recht om een vrijblijvende offerte gedurende drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De (aspirant) koper draagt het risico van verkeerde overdracht van gegevens in het geval deze overdracht mondeling plaatsvindt.

3. Prijzen die de verkoper noemt in de prijscouranten en advertenties worden bij wijze van indicatie opgegeven, en binden de verkoper niet. Dit is wel het geval indien de verkoper aan een bepaalde koper een voor hem bestemde aanbieding doet. In ieder geval heeft de verkoper steeds het recht om evidente fouten te corrigeren.

4. Geringe, in de handel toelaat baar geachte of technisch niet te vermijden, afwijkingen in kwantiteit, kwaliteit, breedte en lengte,kleuren, maat, afwerking en dergelijke zijn toegelaten en leiden dus niet tot het aannemen van enige tekortkoming zijdens de verkoper. Tekeningen en ontwerpen, alsmede monsters, die de verkoper aan de (aspirant) koper verschaft, dienen slechts als aanduiding zonder dat de te fabriceren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

5. De verkoper heeft, in het geval koper toerekenbaar tekortschiet, naast het recht om de betreffende overeenkomst te ontbinden ook het recht om de overige tussen de verkoper en koper bestaande overeenkomsten, die nog niet zijn afgewikkeld, door een schriftelijke verklaring te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten. In dat geval heeft de verkoper tevens het recht om van koper al hetgeen hij haar verschuldigd is in één keer op te eisen en/of komende leveranties slechts onder rembours te verrichten.

De in dit lid omschreven rechten laten de overige in de Wet geformuleerde rechten van de verkoper onverlet die de verkoper ook kan hanteren indien koper (voorlopige) surséance van betaling verkrijgt of in staat van faillissement wordt verklaard, of ten aanzien van de koper de gerechtelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.

6. De intellectuele eigendom van door de verkoper vervaardigde prijsopgaven, tekeningen en andere documenten berust bij haar. Zij mogen slechts aan een derde ter beschikking worden gesteld indien de verkoper daartoe, desgevraagd, schriftelijke toestemming verleent. de verkoper heeft het recht om de bedoelde bescheiden op ieder, haar conveniërend, moment op te eisen.

 

ARTIKEL 3 : VERPAKKING

 De verpakking die de verkoper gebruikt, is voldoende om de verpakte zaken onder normale omstandigheden en met inachtneming van de nodige voorzichtigheid en eventuele instructies -die in dat geval worden gemeld op de verpakking of op de verzendnota- te laten reizen via het normale weg- of vrachtvervoer.

Indien de koper aan de verkoper speciale verpakkingsinstructies en/of wensen aangaande de verpakking wenst op te dragen, dient dat schriftelijk en tijdig te geschieden. De verkoper zal na ontvangst van dit bericht beoordelen of zij hieraan kan voldoen en zal, indien zij de betreffende instructies/wensen volgt, alle extra daardoor veroorzaakte kosten aan de koper in rekening brengen. In zo’n gevalreizen de zaken steeds voor risico van de koper. Indien de verkoper levert in recycleerbare of hervulbare verpakkingen worden deze verpakkingen door de verkoper teruggenomen. De kosten en het risico van terugzending naar een door de verkoper aangegeven magazijn in Nederland of België, komen steeds ten laste van de koper.

 

ARTIKEL 4 : LEVERING

1. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen geschiedt levering steeds Ex Works, af het magazijn in Nederland of België van waaruit de verkoper uitlevert, en dit ook indien de verkoper het op zich heeft genomen om het gekochte/gefabriceerde te transporteren.

2. De koper is jegens de verkoper verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming van de gekochte zaak c.q. de aangeboden prestatie zodra deze aan hem wordt aangeboden. Indien koper een zaak niet in ontvangst neemt, zal zij als afgeleverd gelden op het moment dat de verkoper de zaak heeft aangeboden en houdt zij haar vanaf dat moment voor rekening en voor risico van de koper onder zich (zonder dat de verkoper de plicht heeft om die zaak te verzekeren). De verkoper heeft in dat geval tevens het recht om aan de koper de koopprijs te factureren die bij levering volgens de overeengekomen levertijd verschuldigd zou zijn.

3. Overeengekomen termijnen van levering gelden -ook indien een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn is overeengekomen bij benadering en zijn niet fataal. De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:

a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst

b. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke documenten, gegevens,vergunningen, e.d.;

c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;

d. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van het bedrag dat volgens de overeenkomst vóór de aanvang van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. Indien een leveringsdatum respectievelijk -week is overeengekomen,wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum respectievelijk het einde van de leveringsweek.

De levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat door wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst noch enige vorm van schadevergoeding te dragen door de verkoper. De verkoper kan steeds in overleg met de koper een nieuwe redelijke termijn van levering overeenkomen.

4. De verkoper heeft het recht om de te leveren zaken in delen uit te leveren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen c.q. binnen de termijn die op grond van de vorige/volgende alinea werd verlengd. Tenzij het tegendeel is overeengekomen heeft de verkoper steeds het recht om leveringen of betaling vooraf te verrichten.

5. Verlenging van de leveringstermijn vindt eveneens plaats in het geval van een tijdelijke verhindering tot twee weken als bedoeld in artikel 9 lid 6. In dat geval wordt -zonder dat koper de overeenkomst mag ontbinden- de -al dan niet reeds op de voet van lid 3 verlengde- leveringstermijn verlengd met de periode dat de verhindering voortduurt, alsmede met een periode waarbinnen de verkoper redelijkerwijze tot aflevering kan overgaan.

6. De betekenis van leveringsbedingen wordt uitgelegd aan de hand van de laatste editie van de Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel.

7. Indien de koper zaken aan de verkoper wil retourneren, dan is daarvoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper vereist en mag het uitsluitend nieuwe, courante standaardproducten omvatten. Elke terugzending van goederen moet franco geschieden binnen de 10 dagen na de oorspronkelijke levering. Het eventueel krediet dat voortvloeit uit deze terugzending zal berekend worden op basis van het gefactureerd bedrag, verminderd met de verschillende kosten van opslag, transport, behandeling, schoonmaak, montage, demontage enz. Deze aftrek zal in ieder geval een minimum van twintig procent van het gefactureerde bedrag bedragen. Het tegoed zal steeds in goederen omgezet worden.

 

ARTIKEL 5 : ZEKERHEID

De verkoper heeft het recht om bij het aangaan van de overeenkomst het stellen van zekerheid te verlangen. Voorts heeft de verkoper het recht om tijdens het uitvoeren van de overeenkomst (aanvullende) zekerheid te verlangen indien zij aanwijzingen verkrijgt omtrent een zodanig verminderde kredietwaardigheid van koper dat zij redelijkerwijze aan een perfecte nakoming van zijn verplichtingen mag twijfelen. Daarvan is in ieder geval sprake indien koper ondanks ingebrekestelling niet aan een van zijn betalingsverplichtingen voldoet.Indien koper ondanks ingebrekestelling geen zekerheid stelt mag de verkoper jegens hem de rechten uitoefenen die zijn omschreven in artikel 2 lid 5. Indien het krediet van de koper een minder gunstige positie aanneemt, behoudt de verkoper het recht voor zelfs na gedeeltelijke uitwerking van het contract, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering van de genomen verbintenissen te eisen. Ingeval de koper de verkoper geen voldoening schenkt, heeft de verkoper het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, dit alles onverminderd de rechten van de verkoper op schadevergoedingen.

 

ARTIKEL 6 : EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PAND

1. Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. De verkoper behoudt de eigendom van de krachtens enige overeenkomst,aan koper uitgeleverde en uit te leveren zaken totdat koper:

a. de prijs van al die zaken, vermeerderd met verschuldigde renten en kosten, volledig heeft voldaan en,

b. alle vorderingen heeft voldaan terzake van werkzaamheden die de verkoper ten behoeve van hem verricht of zal verrichten in het kader van de des betreffende overeenkomsten, en,

c. de vorderingen heeft voldaan die de verkoper op hem verkrijgt indien hij tekort schiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen. Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele wijze laten strekken tot zekerheid van andere vorderingen dan die van de verkoper.

2. Tussen partijen geldt dat ten behoeve van de verkoper op roerende -niet register- zaken- die de verkoper van koper onder zich verkrijgt, een recht van pand wordt gevestigd tot zekerheid van vorderingen die de verkoper op de koper, uit welke hoofde dan ook, heeft alsmede ten behoeve van vorderingen die de verkoper op koper zal verkrijgen uit hoofde van reeds ten tijde van de vestiging van het pandrecht bestaande rechtsverhouding. Het pandrecht komt zonder nadere formaliteiten tot stand op het moment dat de verkoper de betreffende zaak onder zich krijgt.

3. Indien enige derde op of met betrekking tot een onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak of een zaak waarop een in het vorige lid bedoeld pandrecht is gevestigd, enig recht pretendeert, is de koper verplicht om aan die derde het betreffende recht van de verkoper mede te delen, en de verkoper onverwijld te informeren.

4. Indien een derde een onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak voor de koper onder zich heeft, dan is de koper, indien hij jegens de verkoper tekortschiet, verplicht om desgevraagd de naam en het adres van die derde aan de verkoper mede te delen,en heeft de verkoper het recht om aan die derde mede te delen dat deze de zaak voortaan voor haar moet houden.

 

ARTIKEL 7 : PRIJZEN, BETALING EN KOSTEN

1. Tenzij het tegendeel wordt overeengekomen is in de met de verkoper overeengekomen prijs de omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten niet inbegrepen en is gebaseerd op levering af fabriek (EXW) volgens Incoterms ex artikel 4 lid 6. In het geval van levering naar het buitenland of in het geval van transitohandel is de koper de desbetreffende invoerrechten,belastingen en EU-heffingen verschuldigd.

2. De verkoper heeft het recht om, indien de kostprijs van haar producten/diensten vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst tot aan de dag van levering stijgt -ongeacht de oorzaak daarvan zoals verhogingen van heffingen/belastingen en de prijs van grondstoffen en personeelskosten- de overeengekomen prijs aan die verhoging(en) aan te passen. De hiervoor neergelegde regeling geldt ook indien de verkoper op afroep of in delen levert en wel voor iedere deellevering afzonderlijk. De verkoper heeft het recht om in het geval van afroep of levering in delen, iedere levering aan koper te factureren. In het geval overheidsbelastingen en/of -heffingen- waaronder omzetbelasting- worden verhoogd zal de verkoper deze met onmiddellijke ingang doorberekenen.

3. Betaling dient plaats te vinden binnen de termijnen die de verkoper en de koper in het bijzonder overeenkomen. Indien een zodanige overeenkomst niet wordt gesloten dient betaling plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. Koper kan nimmer enig recht op verrekening of opschorting hanteren. Indien de verkoper aan koper een gespecificeerde opgave toezendt van hetgeen hij aan de verkoper verschuldigd is en van hetgeen de verkoper aan hem verschuldigd is dan dient die opgave tevens als een verrekeningsverklaring. Zodra de betaaltermijn verstrijkt raakt koper, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuimen wordt hij vanaf de vervaldatum over het eindbedrag van de factuur een rente verschuldigd naar rato van de wettelijke rente vermeerderd met drie procentpunten, tot de voldoening. Telkens na afloop van één jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Voor wettelijke rente verwijzen wij naar de handelsrente zijnde de wettelijke rente zoals in art. 6:119a en art. 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

4. De koper is aan de verkoper alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien hij een door hem opeisbaar verschuldigde som niet voldoet, en de verkoper de vordering aan derden in handen geeft. Indien de verkoper conservatoire maatregelen neemt is een aanmaning of opeisbaarheid van de vordering ter zake de verschuldigdheid van kosten niet noodzakelijk. De buitengerechtelijke en de gerechtelijke (waarvoor als minimum geldt het door de rechter buiten overeenkomst te begroten bedrag)kosten worden berekend aan de hand van het wettelijk besluit van 1 juli 2012. Er kan niet afgeweken worden van de wettelijke normering.

5. De door koper of derden te verrichten betalingen worden steeds het eerst in mindering gebracht op die vorderingen waarvoor de verkoper niet het in het vorige artikel omschreven eigendomsvoorbehoud geldend kan maken. Met inachtneming daarvan worden betalingen het eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op alle verschuldigde renten en, tot slot, op de (telkens oudste) hoofdsom.

 

ARTIKEL 8 : KEURING EN KLACHTEN

1. De koper is verplicht om de door de verkoper afgeleverde zaak/de door de verkoper verrichte prestatie onverwijld na in ontvangstneming te keuren op haar deugdelijkheid, voor zover deze keuring binnen genoemd tijdsbestek in redelijkheid mogelijk is, doch in ieder geval op hoeveelheid en direct zichtbare gebreken. Indien de koper wat dit betreft wil reclameren dan dient hij de verkoper in ieder geval binnen vijf werkdagen na aflevering inhoudelijk schriftelijk te berichten.

2. Voorts dient de koper binnen een redelijke termijn (zie ook 9.1.) vijf werkdagen na de aflevering de zaak/de prestatie, deze ten gronde te keuren op haar overeenstemming met hetgeen is overeengekomen en, indien zich een gebrek openbaart, binnen vijf werkdagen inhoudelijk en schriftelijk bij de verkoper te klagen.

3. Klachten die worden geuit na de in dit artikel genoemde termijnen behoeft de verkoper niet in behandeling te nemen, en leiden niet tot aansprakelijkheid van haar onderneming. Indien de verkoper dergelijke klachten toch in behandeling neemt dan dienen haar inspanningen, tenzij anders overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid.Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit en de verkoper in het kader daarvan werkzaamheden heeft verricht c.q. zaken heeft geleverd, dan heeft de verkoper het recht om dit een en ander aan de koper tegen de normaal bij haar geldende prijzen in rekening te brengen.

4. Klachten terzake de door de verkoper verzonden facturen dienen binnen veertien dagen na dagtekening daarvan schriftelijk en gemotiveerd bij de verkoper te worden gemeld.

5. Een door koper te uiten klacht geeft hem niet het recht om zijn betaling op te schorten, tenzij en voor zover de verkoper de klacht schriftelijk erkent.

 

ARTIKEL 9 : AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

1. Indien koper de voorschriften die in het vorige artikel zijn neergelegd in acht heeft genomen, kan de verkoper met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden is gesteld slechts gedurende één jaar na datum aflevering/het verrichten van de prestatie wegens een toerekenbare tekortkoming in rechte worden aangesproken.

2. Indien de verkoper schriftelijk erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten of dit anderszins komt vast te staan, dan heeft zij het recht om binnen een redelijke termijn, nadat koper zich op die tekortkoming heeft beroepen, aan koper mede te delen dat zij de door de koper betaalde prijs zal terugbetalen c.q. dat zij kosteloos tot herlevering c.q. aflevering van het ontbrekende c.q.het opnieuw verrichten van de prestatie c.q. herstel, zal overgaan. Indien de verkoper na genoemde mededeling binnen redelijke termijn presteert dan betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze zal zijn nagekomen respectievelijk in het geval van terugbetaling van de prijs dat die overeenkomst is ontbonden, en heeft koper geen recht op schadevergoeding.

3. a. De verkoper sluit steeds alle aansprakelijkheid uit en beperkt deze tot het nakomen van de garantieve verplichtingen.

b. De modaliteiten omtrent waarborg-terugzending en/of herstel dienen steeds tussen verkoper en koper supplementair en afzonderlijk per bestelling te worden overeengekomen. De verkoper zal buiten wat er afzonderlijk bepaald is in de waarborg tot geen enkele garantie of schadevergoeding gehouden zijn. Met name zal de verkoper niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding voor eventuele schade aan gebruikte goederen of voor verliezen verbonden aan de professionele activiteit van de koper of de personen waarvoor hij hoofde aansprakelijk gesteld wordt.Koper vrijwaart de verkoper tegen alle aanspraken van derden. de verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade die resulteert uit foutief gebruik en/of ondeugdelijke toepassing van het geleverde product.

4. Aansprakelijkheid voor indirecte schade en gevolgschade wordt steeds uitgesloten.

5. Naast hetgeen de Wet als overmacht beschouwt gelden als zodanig staking en/of ziekte van de werknemers van de verkoper,wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken,stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in haar bedrijf alsmede overige omstandigheden, voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet of niet volledig van haar kan worden verlangd en bovendien de verhindering naar redelijke verwachting langer duurt dan twee weken na de omstandigheid/omstandigheden die daartoe leidt/leiden. Daarnaast is er sprake van overmacht indien redelijkerwijze vaststaat dat de verhindering de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk definitief onmogelijk zal maken. Indien er aldus sprake is van overmacht heeft ieder van de partijen het recht om de overeenkomst geheel -indien althans de overmacht voldoende substantieel is- of -voor het deel ten aanzien waarvan er sprake is van overmacht- gedeeltelijk te ontbinden,in welk laatste geval partijen verplicht zijn om de overeenkomst voor het niet ontbonden gedeelte na te komen. Indien op de voet van dit lid tot ontbinding wordt overgegaan is geen van de partijen ten aanzien van het ontbonden deel van de overeenkomst aan de andere partij schadevergoeding verschuldigd.

6. Indien er sprake is van een verhindering die naar redelijke verwachting niet langer duurt dan twee weken na het ontstaan van dein het vorige lid genoemde omstandigheid/omstandigheden, is er van overmacht geen sprake en wordt, zonder dat ieder van de partijen de overeenkomst mag ontbinden, de termijn waarbinnen de verkoper moet leveren op de voet van hetgeen in artikel 4 lid 5 is bepaald, verlengd.

7. In dit artikel is onder toerekenbare tekortkoming tevens onrechtmatig handelen begrepen.

8. De koper verklaart door de verkoper in kennis te zijn gesteld van de verplichtingen opgenomen in richtlijn 2002/96/EG van 27 januari 2003 betreffende de inzameling, de verwerking, de valorisatie en de verwijdering van professionele elektrische en elektronische uitrusting. Ook enige andere huidige of toekomstige wetgevingen hieromtrent dienen uitgevoerd te worden door de koper.De koper die in het bezit is van deze uitrusting zal als enige verantwoordelijke instaan voor de financiering van de inzameling,verwerking, valorisatie en verwijdering van de uitrusting die aan het einde van de gebruiksduur afval wordt.De koper moet het bewijs van naleving van deze verplichting voorleggen op verzoek van de verkoper.Als de koper deze verplichting niet naleeft, zal hij t.o.v. de verkoper aansprakelijk zijn voor alle schade die hieruit voortvloeit voorde verkoper. De koper zal de producent vrijwaren van en vergoeden voor alle schade, boetes en vorderingen die voor hem zouden voortvloeien uit de niet-naleving door de koper van voormelde verplichting.

 

ARTIKEL 10 : GDPR - PERSOONSGEGEVENS

Wij respecteren de GDPR. Enkel de contactgegevens en factuurgegevens van de koper worden verwerkt. Persoonsgegevens zullen niet met derden worden gedeeld, andere dan onze verwerkers die ons bijstaan bij het leveren van onze diensten. Nieuwsbrieven of aanbiedingen worden onder het gerechtvaardigd belang verstuurd. Wij voorzien hiertoe de nodige veiligheidsmaatregelen. Meer informatie omtrent ons privacy beleid kan u terugvinden onder de disclaimer op deze website.

 

ARTIKEL 11 : TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

1. Op alle overeenkomsten die de verkoper sluit is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting, indien het anders zou gelden, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

2. Alle geschillen die tussen de verkoper en koper ontstaan en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden,tenzij dwingend recht daaraan in de weg zou staan, beslecht door de rechter die bevoegd is binnen het ressort van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, Nederland, onverminderd het recht van de verkoper om de koper in rechte te betrekken voor de anderszins bevoegde rechter.

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Linum Europe gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
{{THUMB}}
{{CODE}}
{{SHORT}}
{{PRICE}}